Nacházíte se na stránce   Léčivé přípravky   /   Diabetologie

Diabetologie

Diabetes mellitus 2. typu

Diabetes mellitus je souhrnné označení pro heterogenní skupinu nemocí, jejichž společným znakem je hyperglykémie. Z 90–95 % je v populaci diabetiků zastoupen diabetes mellitus 2. Typu (DM 2), typicky civilizační onemocnění, na jehož vzniku se u geneticky predisponovaných jedinců podílí obezita, nedostatek fyzické aktivity a stres.
Počet nemocných s DM 2 celosvětově dramaticky roste, v této souvislosti se hovoří o epidemii 21. století. Podle dat z Národního registru hrazených zdravotních služeb (NRHZS) byl v roce 2017 v ČR zaznamenán téměř 1 milión nemocných s diabetem. Průměrná roční incidence v ČR činí 55 000 nových případů a roční mortalita 22 000 osob. Protože se DM 2 vyvíjí pozvolna a zprvu nepozorovaně, odhaduje se, že v ČR žije dalších min. 250 000 osob, u nichž již nemoc vznikla, ale nebyla ještě rozpoznána.
Celosvětově je diabetes mellitus nejčastější příčinou slepoty stejně jako amputací dolních končetin. Mezi pacienty s chronickým selháním ledvin, kteří jsou léčeni v programu náhrady renální funkce, jsou diabetici zastoupeni přibližně ze 40 %. Z celkového počtu nemocných s aterosklerózou tvoří osoby s hyperglykémií až 70 % a přibližně tři čtvrtiny pacientů s diabetem umírají v důsledku kardiovaskulárních komplikací.
Terapie diabetu ve své podstatě spočívá v prevenci pozdních komplikací. Výsledky klinických studií signifikantně potvrzují, že jejich vznik je možné omezit a oddálit včasnou, intenzivní a komplexní léčbou, která v dlouhodobém horizontu prokazatelně snižuje i celkovou úmrtnost. Incidenci a prevalenci diabetu v populaci lze navíc ovlivnit prevencí obezity.

Společnost AstraZeneca nabízí pomoc při farmakologické léčbě diabetu prostřednictvím inovativních preparátů ze skupiny GLP 1 agonistů (Byetta, Bydureon), DPP - 4 inhibitorů (Onglyza, Komboglyze) a SGLT 2 inhibitorů (Forxiga, Xigduo). Jako spolehlivý partner v oblasti léčby DM 2 samozřejmě podporuje i řadu vzdělávacích akcí pro lékaře i zdravotní sestry a výrazně pomáhá i v oblasti edukace pacientů.

Moderní inkretinová léčba diabetu

Inkretiny jsou hormony produkované buňkami tenkého střeva v závislosti na prandiálním podnětu. Jedná se o polypeptidy s krátkým biologickým poločasem, především o tzv . glucagon-like peptid 1 (GLP 1) a glucose-dependent insulinotropic polypeptid/gastric inhibitory polypeptid (GIP).
Inkretiny ovlivňují homeostázu glukózy prostřednictvím zvýšení sekrece inzulinu v závislosti na glykémii, postprandiálního snížení sekrece glukagonu, zpomalením vyprazdňování žaludku a ovlivněním centra sytosti v mozku. Inkretiny nezvyšují riziko hypoglykémií.

Léky ovlivňující tzv. inkretinový efekt se liší podle mechanismu svého účinku:

Agonisté GLP-1
Léky označované také jako tzv. inkretinová mimetika působí stejně jako humánní inkretinový hormon GLP-1. Po navázání na příslušný receptor beta buňky stimulují sekreci inzulinu. Prvním představitelem této nové třídy léčiv se stal exenatid 2x denně (Byetta). Jeho podáváním je dosaženo těsné kontroly glykovaného hemoglobinu bez zvýšeného rizika hypoglykémie. Významný je také efekt na snížení tělesné hmotnosti. Dokonce příznivější profil účinnosti prokázala v dlouhodobém sledování i nová forma exenatidu s aplikací 1x týdně (Bydureon).
Agonisté GLP 1 se podávají subkutánní injekcí.

Inhibitory DPP-4
Léky označované jako gliptiny inhibují enzym (DPP-4), čímž se prodlužuje biologický poločas tělu vlastního GLP-1 a jeho koncentrace se několikanásobně zvyšuje. Výsledkem je snížení glykémie, a to jak nalačno, tak postprandiálně. Snížení glykémie navozené gliptiny je navíc založeno na současném snížení sekrece glukagonu a tím na omezení produkce glukózy v játrech. V dlouhodobé prospektivní studii SAVOR byla prokázána kardiovaskulární bezpečnost saxagliptinu. Zástupcem gliptinů v portfoliu společnosti AstraZeneca je saxagliptin (Onglyza) a jeho fixní kombinace s metforminem (Komboglyze).
DPP-4 inhibitory jsou k dispozici ve formě tablet k perorálnímu užití.

Ledviny jako nový terapeutický cíl

Glykosurie byla u diabetiků donedávna naprosto logicky považována výlučně za varovný signál. Nová filozofie léčby naopak využívá arteficiálně navozené glykosurie k dosažení terapeutických cílů.
Princip nové léčby diabetu je založen na poznatku, že v glomerulech je všechna glukóza z krve filtrována do tzv. primární moče. Při dalším průchodu tubuly je postupně vstřebávána zpět pomocí transportérů SGLT 1 a 2. Tzv. renální práh označuje koncentraci glukózy v krvi, při níž dosáhnou vstřebávací mechanismy ledviny své maximální kapacity a nechají glukózu unikat do definitivní moči. Jako jeho hodnota se uvádí 10 mmol/l, u diabetiků je tento práh v důsledku adaptace na hyperglykémii a tím i na množství glukózy v ultrafiltrátu nefyziologicky zvýšen.
Na zpětném vstřebávání glukózy z primární moči se podílejí přenašeče označované jako sodíko-glukózový kotransportér 1 a 2 (SGLT 1, SGLT 2). Liší se jak místem svého působení, tak kapacitou a afinitou ke glukóze. V proximálním tubulu se uplatňuje SGLT 2, který se na zpětném vychytání glukózy podílí až z 90 %. Zbylé množství molekul glukózy je v distálním tubulu vstřebáno pomocí přenašeče SGLT 1.

Inhibitory SGLT-2
Zcela nová třída antidiabetik označovaných též jako glifloziny, jejímž prvním zástupcem schváleným k humánnímu použití je dapagliflozin (Forxiga), blokuje funkci transportéru SGLT 2 a tím snižuje schopnost ledvin zadržovat glukózu. Výsledkem je snížení glykémie o průměrně 70 g glukózy denně a tím i ztráta energie cca 280 kcal. V klinických studiích tak bylo dosaženo snížení koncentrace glykovaného hemoglobinu srovnatelné s ostatními antidiabetiky, ale zároveň došlo k významnému úbytku tělesné hmotnosti, které přetrvávalo i po 4 letech léčby. Třetím důležitým a unikátním účinkem gliflozinů je snížení krevního tlaku. Glifloziny, podobně jako léky ze skupiny inkretinů, nezvyšují riziko hypoglykémie.
Prvním zástupcem SGLT 2 inhibitorů registrovaným v EU je dapagliflozin (Forxiga) a jeho fixní kombinace s metforminem (Xigduo).

Informace o léčivých přípravcích dostupných v ČR

Bydureon 2 mg prášek a rozpouštědlo pro injekční suspenzi s prodlouženým účinkem (exenatidum)
Souhrn údajů o přípravku | Příbalová informace | Podezření na nežádoucí účinky

Bydureon 2 mg prášek a rozpouštědlo pro injekční suspenzi s prodlouženým účinkem v předplněném peru (exenatidum)
Souhrn údajů o přípravku | Příbalová informace | Podezření na nežádoucí účinky

Byetta 5 mikrogramů, 10 mikrogramů injekční roztok v předplněném peru (exenatidum)
Souhrn údajů o přípravku | Příbalová informace | Podezření na nežádoucí účinky

Forxiga 10 mg potahované tablety (dapagliflozinum)
Souhrn údajů o přípravku | Příbalová informace | Podezření na nežádoucí účinky

Komboglyze 2,5 mg / 850 mg potahované tablety (saxagliptinum/metforminum)
Souhrn údajů o přípravku | Příbalová informace | Podezření na nežádoucí účinky

Komboglyze 2,5 mg / 1000 mg potahované tablety (saxagliptinum/metforminum)
Souhrn údajů o přípravku | Příbalová informace | Podezření na nežádoucí účinky

Onglyza 5 mg potahované tablety (saxagliptinum)
Souhrn údajů o přípravku | Příbalová informace | Podezření na nežádoucí účinky

Qtrilmet 850 mg/2,5 mg/5 mg tablety s řízeným uvolňováním (metformini hydrochloridum/saxagliptinum/dapagliflozinum)
Souhrn údajů o přípravku | Příbalová informace | Podezření na nežádoucí účinky

Qtrilmet 1000 mg/2,5 mg/5 mg tablety s řízeným uvolňováním (metformini hydrochloridum/saxagliptinum/dapagliflozinum)
Souhrn údajů o přípravku | Příbalová informace | Podezření na nežádoucí účinky

Xigduo 5 mg/850 mg, 5 mg/1000 mg potahované tablety (dapagliflozinum propandiolum monohydricum ekvivalentní dapagliflozinum / metforminum hydrochloridum)
Souhrn údajů o přípravku | Příbalová informace | Podezření na nežádoucí účinky


Stránka je určena pouze pro odbornou veřejnost.
CZ-1242